-30% 2-3 gün içinde Barla Lâhikası Çanta Boy (Terimli Lügatli)

Risale-i Nur Külliyatı'ndan Barla LâhikasıÇanta BoyVinleks Deri, Kaynaklı, Lügatli, İndeksli, Terimli

Bu lâhika mektubları -ki "Yirmiyedinci Mektub'dur- Risale-i Nur'un ilk te'lifi ile başlayıp devam edegelmiştir. Risaleler Barla'da te'lif edilmeye başlanıp Isparta ve civarındaki kıymetdar talebeleri bu risaleleri okumak ve yazmak suretiyle istifade ve istifaza ettiklerinde hissiyatlarını, iştiyak ve ihtiramlarını bir şükran borcu olarak muhterem müellifi Hazret-i Üstad'a mektublarla takdim etmişler. Bazı müşkilâtlarının ve suallerinin halledilmesini rica etmişler; böylece hem Hazret-i Üstad'ın, hem talebelerin mektubları ile "Barla", "Kastamonu" ve "Emirdağ" lâhika mektubları vücuda gelmiştir. 

Barla Lâhikaları: Risale-i Nur'un Barla'da te'lif edildiği ve kalemle istinsah edilerek neşre başlandığından Eskişehir hapsi zamanına kadar olan devrede Nur'un ilk müştak talebelerinin, Nurların hemen te'lifi zamanında, ilk okuyup yazdıklarında duydukları samimî hissiyat, kalbî ve ruhî istifade ve istifazalarını dile getiren fıkralarını ve Hazret-i Üstad'ın da bazı mektublarını ihtiva etmektedir. 

Yayınevi: Söz Basım Yayın
Müellifi: Bediüzzaman Said Nursî


Takdim

Risale-i Nur, Kur'ân âyetlerini mânâ yönünden açıklamasıyla tefsir ilmi içinde değer­lendirilirken; zamanın inanç ve ahlâk gibi problemlerini tartışması açı­sın­dan da kelâm ilmi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Müellifin kendisi bu iki hususu risalelerinde belirtmiştir.

Risale-i Nur, konuları ele alış tarzı, muhtevasındaki derinliği ve kapsamlılığı birçok ke­simin yoğun ilgisini çekmiştir. Bir yandan yurt içinde ve dışında çeşitli halk kesimleri ta­rafından okunmakta ve diğer yandan hakkında uluslararası sempozyumlar düzenlen­mekte ve birçok akademik makale ve tezlere konu ol­maktadır.

Meselâ bunlar arasında çağdaş düşünürlerden Faslı Prof. Dr. Taha Abdur­rah­man, Ri­sale-i Nur'un düşünce dünyasında yaptığı büyük inkılaptan söz ederken, onun diğer yönlerinin yanında bu yönünün de kayda değer olduğuna dikkat çekmektedir:

“Bazı Batılı filozoflar, her şeyin merkezine aklı aldılar ve sade­ce aklın ürünü olan hususlara itibar ettiler. Hattâ bu hususta öyle ileri gittiler ki, İncil ve Kur’ân gibi semâvî kitapları ve temsil ettikleri dinleri de aklın etrafında dönen diğer eşya arası­na katarak, aklî sistem içinde onlara bir tanım getirdiler. Yani, tıpkı eski insanların dün­yayı sabit sa­nıp güneşin de onun etrafında dön­dü­ğünü tevehhüm ettikleri gibi, aklı sabit kabul ede­rek semavî kitap ve dinleri onun et­rafında gezdirdiler.

“İşte Bediüzzaman, Risale-i Nur’la düşünce dünyasındaki bu gidişatı olması gere­ken mecraya çevirdi—tıpkı ilim dünyasında Kopernik'in yaptığı gibi. Nasıl ki Kopernik, ‘Dünyanın sabit, güneşin onun etrafında döndüğü şeklindeki eski görüşü ortadan kaldı­rıp; onun yerine, dünyanın hem kendi etrafında, hem güneşin etrafında döndüğünü’ is­pat etti; Bediüzzaman da Risale-i Nur’la düşünce dünyasında buna benzer bir inkılâp gerçekleştirdi: ‘İnsanın dü­şünce dünyası sabit olamaz. Düşünce dünyası hem kendi ek­seni et­rafında döner, hem de vahiy güneşinin etra­fında döner’ di­yerek insan düşünce­si­nin olması gereken asıl yerini tespit etmiş, aklı yal­nızlık ve karanlıktan kurtararak ay­dınlatmış ve rahat­latmıştır.”

Ayrıca Risale-i Nur, bir Kur'ân tefsiri olması itibariyle, aklın yanısıra, kalb, ruh ve di­ğer bü­tün duygulara da hitap etmektedir. Ahlâkın bütün boyutlarına ışık tut­makta ve bir­çok sosyal probleme çözümler sunmaktadır. Ancak onun bu ve benzeri daha bir çok me­zi­yetini en iyi şekilde anlamanın yolu her halde onu açıp bizatihi okumak ve yaşamakla olur. İşte bu sebeple sizi Risale-i Nur’la başbaşa bırakıyoruz.

? ?Kitap ile ilgili yapılan bazı çalışmalar;

1. Ana metin: Risale-i Nur’un metnine hiçbir surette müdahale edilmemiştir. Metin­de Sözler Yayınevi’nin en son baskısı esas alınmıştır.

2. Haşiye–dipnot: Tarafımızdan eklenen dipnotlar numaralandırılmak ve sayfanın al­tında verilmek suretiyle, müellif veya talebeleri tarafından eklenen “Haşiye”lerden ayırt edilmiştir.

3. Âyet-i kerimeler: Âyet-i kerimelerin kısa bir meâli, sûre isim ve numarası ve âyet numarası sayfanın alt kısmında numara verilerek belirtilmiştir.

4. Hadis-i şerifler: Hadis-i şeriflerin kaynakları ve meâlleri de aynı şekilde sayfanın alt kıs­mında numara verilerek belirtilmiştir.

5. Âyet ve hadis işaretleri: Metinde geçen bazı âyet ve hadis işaretlerine dipnot düşülerek (ve başına bk. yazılarak) bunların kaynakları belirtilmiştir.

6. Tercümeler: Müellifin kendisine ait olan Arapça ibarelerin eğer müellif tarafın­dan ya­pılmış tercümesi eserlerin diğer yerlerinde varsa bu tercüme aynen alınmıştır. Bu gi­bi yerlerde, tercümenin daha detaylı oluşu dikkati çekecektir. Diğer yerler­de ise, yine Müellifin Türkçede kullandığı tabirler ve üslûp esas alınarak, tercü­menin, Risale-i Nur’­un ruhuna mümkün mertebe yabancı düşmemesi için gayret gösterilmiştir.

7. İndeksler: Eserin sonuna ayrıntılı olarak konu, esmâ-i İlâhiye, şahıs, mekân, âyet-i ke­rime ve hadis-i şerif indeksleri çıkartılmıştır.

8. Sözlük: Her sayfanın altında bilinmeyen kelimelerin cümle içinde geçen mâ­nâ­la­rı verilmiş ve kelimeler alfabetik sıraya göre sıra­lanmıştır. Sayfada geçen terim, kavram ve ansiklopedik bilgilerin geniş açıklamaları ise “Risale-i Nur’da Geçen Kavramlar ve Ansiklopedik Bilgiler” kitabında yapılmıştır.

9. Risale-i Nur’da Geçen Kavramlar ve Ansiklopedik Bilgiler: Önceki baskılarda kitapların arkasında yer alan “Ansiklopedik Bilgiler” ile “Kavramlar Sözlüğü” daha da genişletilerek “Risale-i Nur’da Geçen Kavramlar ve Ansiklopedik Bilgiler” ismiyle ayrı bir kitap olarak yayınlandı. Bu söz konusu kitapta hem ansiklopedik bilgiler, hem de terim ve kavramlar bulunmaktadır. Şöyle ki:

a. Ansiklopedik Bilgiler: Bu bilgiler, metin içinde geçen şahıs, yer, ekol vs. tanıtıcı bil­gi­leridir. Sayfa altlarındaki sözlükte bunlar için kısaca bilgi verildikten sonra (bk.) şek­lin­­de “Risale-i Nur’da Geçen Kavramlar ve Ansiklopedik Bilgiler” kitabına yönlen­di­ril­miş­tir.

b. Terim ve Kavramlar: Risale-i Nur’daki terim ve kavramların mânâları kısaca say­fa altı sözlüğünde verilmiş, geniş açıklamaları ise, “Risale-i Nur’da Geçen Kavramlar ve Ansiklopedik Bilgiler” kitabında yapılmıştır.

Risale-i Nur’un daha kolay anlaşılması için böyle bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Her ne kadar geliştirilmeye ve daha akademik hüviyet ka­zandırılmaya müsait olsa da, Ri­sa­le-i Nur’un genel mantık örgüsü içinde yapılan bu mütevazı çalışma inşaallah Risale-i Nur’un anlaşılması­na yönelik ciddî anlamda terim, kaide ve usûl gibi akademik çalış­ma­la­ra bir başlangıç teşkil edeceği ve fiilî bir dua hükmüne geçeceği ümidindeyiz. 

Söz Basım Yayın

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Barla Lâhikası Çanta Boy (Terimli Lügatli)

Ücretsiz Kargo

150TL ve Üzeri Alışverişler'de Kargo Bedava!

  • İnceleme Sayısı: 946
  • Ürün Kodu: 5236006
  • Stok Durumu: 2-3 gün içinde
  • 32TL
  • 23TL
  • Vergiler Hariç: 21TL
Telefonla Sipariş Ver

TELEFON İLE SİPARİŞ